Elisabeth CLAIRAC :

Mariage :

Epoux : Simon CHAULAN (? - ?)

Dont 1 enfant :

1 : Joseph CHAULAN (? - ?)